Politica de confidentialitate

INTRODUCERE

Această politică de confidențialitate (împreună cu documentele la care se face referire în aceasta) (“Politica de confidențialitate”) vă informează despre modul în care folosim datele personale colectate prin intermediul site-ului Web și al aplicațiilor noastre mobile (“Platforma”).
Platforma este operată de Intertek Group plc, o companie având birouri la Cavendish Square 33, Londra W1G 0PS cu numărul de înregistrare 4267576 și companiile afiliate. Numărul nostru de TVA este 672 7639 96.
Această Politică de confidențialitate explică practicile noastre de colectare a informațiilor despre Platformă, cum ar fi tipurile de informații pe care le colectăm cu privire la vizitatorii platformei și modalitățile prin care le putem folosi. Această Politică de confidențialitate se aplică tuturor vizitatorilor care utilizează platforma (dumneavoastră, utilizatorii dumneavoastră). Această politică de confidențialitate se aplică și în cazul utilizării de către dumneavoastră a unor funcții sau descărcări interactive care: (i) deținem sau controlăm; (ii) sunt disponibile prin platformă; sau (iii) să interacționați cu Platforma (inclusiv prin intermediul rețelelor sociale) și să publicați această Politică de confidențialitate. În plus, consultați Politica de cookie-uri și Termenii de utilizare, care guvernează utilizarea platformei.

 

CUPRINSUL ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Ce informații colectează Platforma?
2. Care este politica noastră de cookie-uri?
3. Cum folosim informațiile colectate?
4. Folosim informațiile dumneavoastră în scopuri de marketing?
5. Cum și când dezvăluim informații unor terțe părți?
6. Cum rămâne cu propriul conținut generat de utilizatori?
7. Cum îmi schimb preferințele de informare și de comunicare?
8. Cum rămâne cu tehnicile de colectare a informațiilor de la terți?
9. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
10. Ce se întâmplă cu securitatea, depozitarea și transferul internațional?
11. Ce se întâmplă cu modificările aduse politicii de confidențialitate?
12. Care sunt drepturile tale?
13. Cum poți să ne contactezi pentru informații sau pentru a face o plângere

GENERAL TERMS TERMENI GENERALI

1. What information does the Platform collect?
We may collect and process the following data from and about you:
• information collected as part of any registration or interaction with the Platform, through information collection forms. This includes information included within comments that you post on the Platform. The typical information that we collect includes your display name (which may be a pseudonym or your name), title, name, gender, date of birth, address, e-mail address, password, phone number, preferred language, preferences or other relevant contact details;
• demographic information, such as information about your industry sector, that is not identifiable to you personally. We may collect this information through various forms and in various places on the Platform;
• information collected as part of your visits to the Platform;
• details of your use of products or services used in connection with the Platform;
• details of any e-mail correspondence or any other social media interactions that you have with us; and
• cookie or other tracking information collected. 1. Ce informații colectează Platforma?
Putem colecta și procesa următoarele date din și despre dumneavoastră:
• informațiile colectate ca parte a oricărei înregistrări sau interacțiunii cu platforma, prin formularele de colectare a informațiilor. Acestea includ informații incluse în comentariile pe care le postați pe platformă. Informațiile tipice pe care le colectăm includ numele dumneavoastră afișat (care poate fi un pseudonim sau numele dumneavoastră), titlul, numele, sexul, data nașterii, adresa, adresa de e-mail, parola, numărul de telefon, limba preferată, preferințele sau alte informații relevante detalii de contact;
• informații demografice, cum ar fi informații despre sectorul dumneavoastră de activitate, care nu vă pot fi identificate personal. Putem colecta aceste informații prin diverse forme și în diverse locuri ale Platformei;
• informații colectate în cadrul vizitelor dumneavoastră pe Platformă;
• detalii despre utilizarea de către dumneavoastră a produselor sau serviciilor utilizate în legătură cu Platforma;
• detalii despre orice corespondență prin poșta electronică sau orice alte interacțiuni sociale media pe care le aveți cu noi;
• cookie sau alte informații de urmărire colectate.

2. Care este politica noastră de cookie-uri?
2.1. Click aici pentru mai multe informații despre Politica noastră de cookie-uri.

3. How do we use the information collected?
3.1. We may use your information that we collect about you:
(a) to improve the Platform, our products or services, to customize your experience on the Platform, or to serve you specific content that is most relevant to you;
(b) to contact you with regard to your use of the Platform and, in our discretion, changes to the Platform and/or Platform’s policies;
(c) for internal business purposes;
(d) for purposes disclosed at the time you provide your information or as otherwise set forth in this Privacy Policy;
(e) to provide you with information, products or services or process transactions that you have requested or agreed to receive including sending to you electronic newsletters, or providing you with marketing materials;
(f) to enable you to participate in a variety of the Platform’s features;
(g) to process your registration with the Platform, including verifying your information is active and valid;
(h) to identify you as the author of any comments that you send to us to be posted on the Platform;
(i) to ensure that content on the Platform is presented in the most effective manner for you and for your computer or mobile device;
(j) to provide you with information relating to any events held by us, where you have consented to be contacted for such purposes; and
(k) to provide you with access to your personal account.
3.2. To make the Platform more interesting and useful to you, the information that we collect from you when you use the Platform or request further products or services may be used for our own advertising and market research purposes.
3.3. We may share non-personally identifiable information, such as aggregated user statistics, with third parties, including through third party applications. Please refer to section 8 below for further information for third party information collection techniques.
3. Cum folosim informațiile colectate?
3.1. Putem folosi informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră:
(a) să îmbunătățiți Platforma, produsele sau serviciile noastre, să vă personalizăm experiența pe Platformă sau să vă difuzăm un anumit conținut care este cel mai relevant pentru dumneavoastră;
(b) să vă contactăm cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a Platformei și, la discreția noastră, să modificăm politicile Platformei și / sau Platformei;
(c) în scopuri interne ale afaceri;
(d) pentru scopurile dezvăluite în momentul în care furnizați informațiile dumneavoastră sau așa cum se prevede altfel în această Politică de confidențialitate;
(e) vă furnizăm informații, produse sau servicii sau tranzacții de proces pe care le-ați solicitat sau ați acceptat să le primiți, inclusiv prin trimiterea de buletine informative electronice sau prin furnizarea de materiale de marketing;
(f) pentru a vă permite să participați la o varietate de caracteristici ale platformei;
(g) pentru a vă procesa înregistrarea pe Platformă, inclusiv să verificați dacă informațiile dumneavoastră sunt active și valide;
(h) să vă identificăm ca autor al oricăror comentarii pe care ni le trimiteți pentru a fi postate pe platformă;
(i) să vă asigurați că conținutul platformei este prezentat în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul sau dispozitivul mobil;
(j) să vă furnizeze informații referitoare la orice eveniment deținut de noi, în cazul în care v-ați dat acordul pentru a fi contactat în acest scop; și
(k) să vă ofere accesul la contul dumneavoastră personal.
3.2. Pentru a face platforma mai interesantă și mai utilă pentru dumneavoastră, informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când utilizați platforma sau solicitați alte produse sau servicii pot fi utilizate pentru propriile noastre scopuri de publicitate și de cercetare de piață.
3.3. Este posibil să împărtășim informații cu privire la alte persoane care nu pot fi identificate personal, cum ar fi statistici cumulate despre utilizatori, cu terțe părți, inclusiv prin intermediul unor aplicații terțe. Consultați secțiunea 8 de mai jos pentru informații suplimentare despre tehnicile de colectare a informațiilor de la terți.

4. Folosim informațiile dumneavoastră în scopuri de marketing?
4.1. În măsura permisă de lege, putem utiliza datele dumneavoastră pentru a vă contacta prin mijloace electronice (e-mail) cu informații despre produse, evenimente și servicii care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Vă vom oferi o oportunitate de a renunța la acest lucru dacă nu doriți să primiți astfel de informații.
4.2. Este posibil ca terțe părți selectate să vă utilizeze datele pentru a vă contacta prin e-mail cu informații despre produse, evenimente și servicii care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, cu condiția să ne dați consimțământul dumneavoastră în acest sens. Dacă nu doriți ca noi sau terțe părți să utilizați datele dumneavoastră în acest fel, vă rugăm să ne anunțați dorințele dumneavoastră prin e-mail sau pe formularul pe care ne colectăm datele.
4.3. De asemenea, vă putem contacta prin telefon sau e-mail standard, în funcție de preferințele dumneavoastră.

5. How and when do we disclose information to third parties?
5.1. We may share the information we have collected about you, including personal data, as follows:
(a) we may employ the services of a third party to help us in certain areas, such as in relation to e-mail marketing, call centres or website hosting. In some cases, the third party may receive your information;
(b) we may share the information with our parent, subsidiaries and affiliates for internal reasons. We also reserve the right to disclose and transfer all such information: (i) to a subsequent owner, co-owner or operator of the Platform or applicable database; or (ii) in connection with a merger, consolidation, restructuring, the sale of substantially all of our interests and/or assets or other organisational change, including, during the course of any due diligence process; and
(c) we may disclose your information to the fullest extent permitted by applicable law: (i) to satisfy any applicable law, regulation, subpoenas, governmental requests or legal process if in our good faith opinion such is required or permitted by law; (ii) to protect and/or defend our Terms of Use or other policies applicable to the Platform, including investigation of potential violations thereof; (iii) to protect the safety, rights, property or security of the Platform or any third party; and/or (iv) to detect, prevent or otherwise address fraud, security or technical issues. Further, to the fullest extent permitted by applicable law, we may use IP addresses to identify users, and may do so in cooperation with third parties such as copyright owners, internet service providers, wireless service providers and/or law enforcement agencies, including disclosing such information to third parties, all in our discretion. Such disclosures may be carried out without notice to you, to the fullest extent permitted by applicable law.
5. Cum și când dezvăluim informații unor terțe părți?
5.1. Este posibil să împărtășim informațiile pe care le-am colectat despre dumneavoastră, inclusiv datele personale, după cum urmează:
(a) putem folosi serviciile unei terțe părți pentru a ne ajuta în anumite domenii, cum ar fi marketingul prin e-mail, centrele de apel sau găzduirea site-urilor web. În unele cazuri, terțele părți vă pot primi informațiile;
(b) este posibil ca informațiile să fie partajate cu „părintele”, filialele și filialele noastre din motive interne. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a dezvălui și de a transfera toate aceste informații: (i) unui proprietar ulterior, coproprietar sau operator al platformei sau unei baze de date aplicabile; sau (ii) în legătură cu fuziunea, consolidarea, restructurarea, vânzarea în mod substanțial a tuturor intereselor și / sau a activelor noastre sau a altor schimbări organizatorice, inclusiv în timpul oricărui proces de due diligence; și
(c) putem divulga informațiile dumneavoastră în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă: (i) să satisfacem orice lege, reglementare, citații, solicitări guvernamentale sau proces legal, dacă în opinia noastră de bună credință acest lucru este cerut sau permis de lege; (ii) protejarea și / sau apărarea Termenilor de utilizare sau a altor politici aplicabile platformei, inclusiv investigarea eventualelor încălcări ale acestora; (iii) să protejeze siguranța, drepturile, proprietatea sau securitatea Platformei sau a oricărei părți terțe; și / sau (iv) detectarea, prevenirea sau tratarea în alt mod a fraudei, securității sau problemelor tehnice. Mai mult, în limita maximă permisă de legea aplicabilă, putem utiliza adrese IP pentru identificarea utilizatorilor și putem face acest lucru în colaborare cu terți, cum ar fi proprietarii de drepturi de autor, furnizorii de servicii de internet, furnizorii de servicii wireless și / sau agenții de aplicare a legii, astfel de informații către terți, toate la discreția noastră. Aceste dezvăluiri pot fi efectuate fără notificare, în măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru.

6. What about my own user generated content?
The Platform may permit you to submit ideas, writings, data, questions, comments, suggestions or other content, including Personal Information (collectively, “User Content”). BE AWARE THAT SUCH PUBLIC POSTINGS ARE NOT CONFIDENTIAL. We or others may reproduce, publish, distribute or otherwise use User Content online or offline in any media or format (currently existing or hereafter developed). Others may have access to this User Content and may have the ability to share it with third parties across the Internet. Please think carefully before deciding what information you share, including personal data, in connection with your User Content. Please note that we do not control who will have access to the information that you choose to make public and cannot ensure that parties who have access to such publicly available information will respect your privacy or keep it secure. Our obligations under this Privacy Policy do not apply to any information that you disclose publicly, share with others or otherwise upload onto the Platform. We are not responsible for the accuracy, use or misuse of any content or information that you disclose or receive from third parties, through the Platform.
6. Cum rămâne cu propriul conținut generat de utilizatori?
Platforma vă poate permite să trimiteți idei, scrieri, date, întrebări, comentarii, sugestii sau alt conținut, inclusiv informații personale (colectiv, “Conținut de utilizator”). ACESTE PUBLICAȚII NU SUNT CONFIDENȚIALE. Noi sau alții putem reproduce, publica, distribui sau utiliza în orice alt mod conținutul de utilizator online sau offline în orice mediu sau format (dezvoltat în prezent sau dezvoltat în continuare). Alții pot avea acces la acest conținut de utilizator și pot avea abilitatea de a le partaja cu terțe părți pe Internet. Vă rugăm să vă gândiți cu atenție înainte de a decide ce informații partajați, inclusiv datele personale, în legătură cu conținutul dumneavoastră de utilizator. Rețineți că nu controlăm cine va avea acces la informațiile pe care alegeți să le faceți publice și că nu vă puteți asigura că părțile care au acces la astfel de informații accesibile publicului vă vor respecta confidențialitatea sau o vor păstra în siguranță. Obligațiile noastre din cadrul acestei Politici de confidențialitate nu se aplică oricăror informații pe care le dezvăluiți în mod public, le partajați altora sau le încărcați pe platformă. Nu suntem responsabili pentru exactitatea, utilizarea sau folosirea incorecta a oricărui conținut sau a informațiilor pe care le dezvăluiți sau le primiți de la terțe părți, prin Platforma.

7. Cum îmi schimb preferințele de informare și de comunicare?
7.1. La cerere, vă vom elimina informațiile personale din Platforma noastră și / sau din baza noastră de date. De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți ca, la solicitarea scrisă, să puteți accesa și / sau să solicitați corectarea oricăror informații eronate despre dumneavoastră.
7.2. Sunteți responsabil pentru păstrarea exactității informațiilor pe care ni le furnizați, cum ar fi informațiile dumneavoastră de contact furnizate ca parte a înregistrării.
7.3. Puteți să anulați sau să modificați comunicările pe care le-ați ales să le primiți de la platformă, urmând instrucțiunile de dezabonare conținute într-un e-mail aplicabil.

8. Ce trebuie să știu despre tehnicile de colectare a informațiilor de la terți?
Această politică de confidențialitate nu se aplică aplicațiilor, tehnologiilor sau site-urilor deținute și / sau operate de alte părți (cum ar fi dezvoltatorii de aplicații, agenții de publicitate terță parte sau serverele de anunțuri terță parte), chiar dacă folosesc tehnologia noastră pentru a colecta sau a stoca informații. Acestea includ terțe părți care încorporează tehnologia noastră în aplicațiile sau anunțurile lor pentru a facilita urmărirea descărcării sau difuzarea anunțurilor. Cu toate acestea, colaborăm cu terțe părți pentru a ne asigura că vi se pun la dispoziție informațiile necesare și că avem posibilitatea de a alege. Condițiile de utilizare, politica de confidențialitate, permisiunile, anunțurile și alegerile relevante ale terțelor părți trebuie revizuite în ceea ce privește practicile de colectare, stocare și partajare a acestora.

9. What about security, storage and international transfer?
9.1. The Platform and the information is stored on a host server located in the United States.
9.2. We incorporate commercially reasonable safeguards to help protect and secure your personal data. However, no data transmission over the Internet, wireless transmission or electronic storage of information can be guaranteed.
9.3. When you sign up to the Platform, you may also be asked to choose a password. You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password. You agree not to use the account, username, email address or password of another user at any time or to disclose your password to any third party. You agree to notify us immediately if you suspect any unauthorised use of your account or access to your password.
9.4. Please be aware that information we collect, including your personal data, may be transferred to, processed and stored outside of the EEA. The data protection laws in such jurisdictions may differ from those of the country in which you are located, and your personal data may be subject to access requests from governments, courts, or law enforcement in those jurisdictions. We take commercially reasonable steps to ensure that your data is treated securely, including entering into appropriate data transfer agreements. We may also share personal data as set forth below:
1. by transfer to other Intertek Group companies where it is necessary to meet the purpose for which you have submitted the information; and
2. by transfer to third party agents and subcontractors which perform certain functions on our behalf, such as picking up and delivering samples, fulfilling inspection orders, sending email, removing repetitive information from client lists, analysing data and processing credit card payments. These parties only have access to such information as necessary to perform their functions and may not use it for any other purpose.
9. Ce se întâmplă cu securitatea, depozitarea și transferul internațional?
9.1. Platforma și informațiile sunt stocate pe un server gazdă, situat în Statele Unite.
9.2. Includem garanții rezonabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja și asigura datele personale. Cu toate acestea, nu poate fi garantată transmiterea de date prin Internet, transmisia fără fir sau stocarea electronică a informațiilor.
9.3. Când vă înscrieți la Platformă, vi se poate cere să alegeți o parolă. Sunteți în întregime responsabili pentru păstrarea confidențialității parolei. Sunteți de acord să nu utilizați oricând contul, numele de utilizator, adresa de e-mail sau parola unui alt utilizator sau să vă dezvăluiți parola unei terțe părți. Sunteți de acord să ne anunțați imediat dacă suspectați utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră sau accesul la parola dumneavoastră.
9.4. Rețineți că informațiile pe care le colectăm, inclusiv datele dumneavoastră personale, pot fi transferate, prelucrate și stocate în afara SEE. Legile privind protecția datelor din astfel de jurisdicții pot fi diferite de cele ale țării în care vă aflați, iar datele dumneavoastră personale pot face obiectul cererilor de acces din partea guvernelor, instanțelor sau organelor de drept din aceste jurisdicții. Facem pași rezonabili din punct de vedere comercial pentru a vă asigura că datele dumneavoastră sunt tratate în siguranță, inclusiv încheierea unor acorduri corespunzătoare privind transferul de date. De asemenea, putem împărtăși datele personale așa cum sunt prezentate mai jos:
1. prin transfer către alte companii ale Grupului Intertek în cazul în care este necesar să se îndeplinească scopul pentru care ați prezentat informațiile; și
2. 2. prin transfer către agenți și subcontractanți terți care îndeplinesc anumite funcții în numele nostru, cum ar fi colectarea și livrarea probelor, îndeplinirea ordinelor de inspecție, trimiterea de e-mail, eliminarea informațiilor repetitive din listele de clienți, analizarea datelor și procesarea plăților prin carduri de credit. Aceste părți au acces numai la informațiile necesare pentru a-și îndeplini funcțiile și nu le pot folosi în niciun alt scop.

10. How long we keep your data?
We will only retain your personal information for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements. Details of retention periods for different aspects of your personal information are available in our retention policy which is available on request. To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your information, the purposes for which we process your information and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.
In some circumstances we may anonymise your personal information so that it can no longer be associated with you, in which case we may use such information without further notice to you.
10. Cât timp păstrăm datele dvs.?
Vom păstra numai informațiile dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare. Detaliile perioadelor de păstrare pentru diferite aspecte ale informațiilor dumneavoastră personale sunt disponibile în politica noastră de păstrare, care este disponibilă la cerere. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele personale, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare a utilizării neautorizate sau divulgarea informațiilor dumneavoastră, scopurile pentru care procesăm informațiile dumneavoastră și dacă putem realizarea acestor scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.
În anumite circumstanțe, putem anonima informațiile dumneavoastră personale astfel încât să nu mai poată fi asociate cu dumneavoastră, caz în care putem folosi aceste informații fără a vă anunța în prealabil.

11. What about changes to the Privacy Policy?
We reserve the right to modify or add to this Privacy Policy at any time without prior notice (“Updated Privacy Policy”). You agree that we may notify you of the Updated Privacy Policy by posting it on the Platform so that it is accessible via a link on the homepage of the Platform, and that your use of the Platform after we have posted the Updated Privacy Policy (or engaging in such other conduct as we may reasonably specify) constitutes your agreement to the Updated Privacy Policy. Therefore, you should review this Privacy Policy before using the Platform. The Updated Privacy Policy will be effective as of the time of posting, or such later date as may be specified in the Updated Privacy Policy and will apply to your use of the Platform from that point forward.
11. Ce se întâmplă cu modificările aduse Politicii de confidențialitate?
Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a adăuga la această Politică de confidențialitate în orice moment fără o notificare prealabilă (“Politica de confidențialitate actualizată”). Sunteți de acord că vă putem notifica despre Politica de confidențialitate actualizată postând-o pe platformă astfel încât să fie accesibilă printr-un link de pe pagina de pornire a Platformei și că utilizarea de către dumneavoastră a platformei după ce am postat Politica de confidențialitate actualizată implicarea într-un astfel de comportament pe care îl putem specifica în mod rezonabil) constituie acordul dumneavoastră cu Politica de confidențialitate actualizată. Prin urmare, trebuie să revizuiți această Politică de confidențialitate înainte de a utiliza Platforma. Politica de confidențialitate actualizată va intra în vigoare la data postării sau la o dată ulterioară care poate fi specificată în Politica de confidențialitate actualizată și se va aplica utilizării platformei de la acel moment în viitor.

12. What are your rights?
Regarding the information held about you by us, you may:
• request us to provide you with a list and a description of this information;
• request us to amend any inaccuracies;
• request us to delete your information by contacting us in the manner set out below;
• object to the processing of your information where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground. You also have the right to object where we are processing your personal information for direct marketing purposes;
• Request us to suspend the processing of personal information about you, for example if you want us to establish its accuracy or the reason for processing it.
• Request the transfer of your personal information to another party.

If you want to review, verify, correct or request erasure of your personal information, object to the processing of your personal data, or request that we transfer a copy of your personal information to another party, please contact privacy@intertek.com.
If you wish to raise a complaint on how we have handled your personal data, you can contact us to have the matter investigated.
If you are not satisfied with our response or believe we are processing your personal data not in accordance with the law you can complain to the Information Commissioner’s Office (ICO), the UK supervisory authority for data protection issues.

12. Care sunt drepturile tale?
În ceea ce privește informațiile deținute despre dumneavoastră puteți:
• cere să vă furnizăm o listă și o descriere a acestor informații;
• să ne solicitați să modificăm orice inexactitate;
• să ne solicitați să vă ștergeți informațiile contactând-ne în modul descris mai jos;
• să obiectați asupra procesării informațiilor dumneavoastră în cazul în care se bazează pe un interes legitim (sau pe cele ale unei terțe părți) și există ceva despre situația dumneavoastră particulară, ceea ce vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest teren. De asemenea, aveți dreptul să faceți obiecții în cazul în care vă prelucram informațiile personale în scopuri de marketing direct;
• să ne solicitați să suspendăm procesarea informațiilor personale despre dumneavoastră , de exemplu, dacă doriți să ne stabilim acuratețea sau motivul procesării acesteia.
• • Solicitați transferul informațiilor dumneavoastră personale către o altă parte.
Dacă doriți să examinați, să verificați, să corectați sau să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastră personale, să faceți obiectul prelucrării datelor dvs. personale sau să solicitați transferarea unei copii a informațiilor dumneavoastră personale către o altă parte, vă rugăm să contactați privacy@intertek.com.
Dacă doriți să adresați o plângere cu privire la modul în care am gestionat datele dumneavoastră personale, ne puteți contacta pentru a investiga problema.
Dacă nu sunteți mulțumit (ă) de răspunsul nostru sau credeți că vă prelucrați datele dumneavoastră personale care nu sunt conforme cu legea, vă puteți plânge la Biroul Comisarului pentru Informații (ICO), autoritatea de supraveghere din Regatul Unit pentru probleme legate de protecția datelor.

13. Cum ne puteți contacta dacă doriți să faceți o plângere?
Dacă doriți să ne contactați pentru informații suplimentare sau să faceți o plângere, vă rugăm să trimiteți un e-mail unui membru al echipei noastre juridice, de risc și de conformitate.

PORNIREA TIPĂRII ȘI ÎNREGISTRARE ÎNTOARE PENTRU CĂUTARE