Aviz Legal

Versiunile traduse ale contractelor și politicilor legale sunt furnizate utilizatorului pentru a înțelege versiunile în limba engleză. Traducerile nu reprezintă însă niciun acord juridic și vor fi luate în considerare numai versiunile originale în cazul oricărei contestaţii sau conflict contractual.

Intertek has made every attempt to ensure the accuracy and reliability of the information provided on this website. However, the information is provided “as is” without warranty of any kind. Intertek does not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, completeness, legality, or reliability of the information contained on this website.

No warranties, promises and/or representations of any kind, expressed or implied, are given as to the nature, standard, accuracy or otherwise of the information provided in this website nor to the suitability or otherwise of the information to your particular circumstances.

We cannot and will not guarantee that this website is free from computer viruses or anything else that has destructive properties.

We shall not be liable for any loss or damage of whatever nature (direct, indirect, consequential, or other) whether arising in contract, tort or otherwise, which may arise as a result of your use of (or inability to use) this website, or from your use of (or failure to use) the information on this site. This website provides links to other websites owned by third parties. The content of such third party sites is not within our control, and we cannot and will not take responsibility for the information or content thereon. Links to such third party sites are not to be taken as an endorsement by Intertek of the third party site, or any products promoted, offered or sold on the third party site, nor that such sites are free from computer viruses or anything else that has destructive properties. We cannot and do not take responsibility for the collection or use of personal data from any third party site. In addition, we will not accept responsibility for the accuracy of third party advertisements.

INTERTEK and the Intertek logo are registered trademarks of Intertek Group plc.
Intertek Group plc is a public limited company registered in England and Wales under Company Register Number 4267576 and with its registered office at 33 Cavendish Square, London, England W1G 0PS.

Intertek a făcut toate încercările pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea informațiilor furnizate pe acest site web. Cu toate acestea, informațiile sunt furnizate “ca atare” fără garanții de orice fel. Intertek nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru exactitatea, conținutul, caracterul complet, legalitatea sau fiabilitatea informațiilor conținute pe acest site web.
Nu sunt furnizate garanții, promisiuni și / sau declarații de orice fel, exprimate sau implicite, cu privire la natura, standardul, exactitatea sau alt mod a informațiilor furnizate pe acest site, precum și la caracterul adecvat al informațiilor, în funcție de circumstanțele dumneavoastră.
Nu putem și nu vom garanta că acest site nu conține viruși de computer sau orice altceva cu proprietăți distructive.
Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună de orice natură (directă, indirectă, consecventă sau de altă natură), indiferent dacă apare în contract, delictuală sau în alt mod, care ar putea apărea ca urmare a utilizării (sau incapacității de utilizare) , sau de la folosirea (sau nereușita) a informațiilor de pe acest site. Acest site web oferă link-uri către alte site-uri deținute de terțe părți. Conținutul unor astfel de site-uri terțe nu este în controlul nostru și nu putem și nu vom asuma responsabilitatea pentru informațiile sau conținutul acestora. Legăturile către astfel de site-uri terțe nu trebuie considerate ca o aprobare a site-ului terță parte sau a produselor promovate, oferite sau vândute pe site-ul terț și nici că astfel de site-uri sunt libere de viruși de computer sau alte acțiuni distructive. Nu putem și nu ne asumăm răspunderea pentru colectarea sau utilizarea datelor personale de la orice site terță parte. În plus, nu vom accepta responsabilitatea pentru acuratețea anunțurilor terților.
INTERTEK și sigla Intertek sunt înregistrate.
Intertek Group plc este o societate pe acțiuni înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul de înregistrare al societății 4267576 și cu sediul social la 33 Cavendish Square, Londra, Anglia W1G 0PS.

PORNIREA TIPĂRII ȘI ÎNREGISTRARE ÎNTOARE PENTRU CĂUTARE